Privacy statement

Belangenvereniging winkelcentrum De Hamershof (hierna te noemen: De Hamershof), statutair gevestigd te Leusden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 40506694, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit Privacystatement legt uit hoe De Hamershof met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. TOEPASSING

Dit Privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie De Hamershof persoonsgegevens verwerkt:

 • bezoekers van de website(s) van De Hamershof;
 • ontvangers van nieuwsbrieven van De Hamershof;
 • deelnemers aan bijeenkomsten en of activiteiten van De Hamershof;

2. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De Hamershof verwerkt persoonsgegevens die:

 1. (de gemachtigde van) een betrokkene zelf persoonlijk via het contactformulier op de website heeft aangeleverd.
 2. (de gemachtigde van) een betrokkene zelf persoonlijk heeft aangeleverd op een van de speciale actiewebsite's van De Hamershof ten behoeve van deelname aan een (win)actie / prijsvraag.
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website(s) van De Hamershof zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd);
 4. De Hamershof heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke Social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens;
 5. met toestemming zijn verkregen zoals foto’s.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen: 

 • Naam (voornaam/voorletters, tussenvoegsel en achternaam)
 • Adres
 • Geboortedatum of leeftijd
 • E-mailadres
 • (mobiel)telefoonnummer

3. DOELEINDEN VERWERKING  

De Hamershof verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het bereiken van deelnemers aan winacties / prijsvragen;
 2. het onderhouden van contact n.a.v. informatievragen via de website(s);
 3. voor het onderhouden van andere contacten: toezending van een nieuwsbrief of informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 4. het verbeteren van de website van De Hamershof;
 5. het bijhouden van gebruikersstatistieken; 
 6. het profileren van De Hamershof door publicaties.

4. RECHTSGROND

De Hamershof verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van de overeenkomst m.b.t. het lidmaatschap van de vereniging;
 3. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van de nieuwsbrief.

5. VERWERKERS

De Hamershof kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van De Hamershof persoonsgegevens verwerken. 

De Hamershof sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Avg daaraan stelt.

6. PERSOONSGEGEVENS DELEN MET DERDEN

De Hamershof deelt persoonsgegevens met derden voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (inclusief actie websites). 
 • Winacties en prijsvragen
 • Het verzorgen van de administratie
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 
 • Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting .

Wij geven geen persoonsgegevens voor aan commerciële doeleinden. Wel kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

7. PERSOONSGEGEVENS DELEN BUITEN DE EER  

De Hamershof geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, dan draagt De Hamershof er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Avg.

8. WEBSITE

De Hamershof-website (www.hamershof.nl) gebruikt alleen functionele cookies. Google Analytics is privacy-vriendelijk ingesteld. 

Websitebezoekers die een vraag/reactie insturen via het contactformulier worden opgeslagen in de database van de website. Deze gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard.

9. BEWAREN VAN GEGEVENS

 1. De Hamershof bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De Hamershof hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
 2. NAWTE-gegevens betreffende een winactie / prijsvraag: 6 maanden na afloop van de betreffende winactie / prijsvraag;
 3. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; 
 4. bezoekers van de website(s) en ontvangers van nieuwsbrieven van De Hamershof: 1 jaar na het laatste bezoek aan de website respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan;

10. WIJZIGINGEN PRIVACYSTATEMENT

De Hamershof behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.hamershof.nl. Het is verstandig dit Privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met het laatste Privacystatement.

11. VRAGEN EN KLACHTEN

Bij vragen of klachten over de wijze waarop De Hamershof persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met het secretariaat door een e-mailbericht te sturen naar secr.hamershof[@]gmail.com . Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP); dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

12. BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens De Hamershof van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Het bestuur van belangenvereniging winkelscentrum De Hamershof en de door ons ingeschakelde derden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Versiedatum: 1 juni 2021